Aktualny regulamin

REGULAMIN

Stowarzyszenia Żeglarzy

„Pogoria IV”

(obowiązuje od dnia 20 czerwca 2020 roku)

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przystań jachtowa Stowarzyszenia zwanego dalej Klubem Żeglarskim Pogoria IV, jest położona w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Marianki 9.

2. Przystanią zarządza Zarząd Klubu, a w jego imieniu Kierownik Przystani (bosman), który odpowiada za utrzymanie na jej terenie dobrej organizacji pracy, porządku i bezpieczeństwa.

3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad etykiety żeglarskiej.

 

§ 2. Przystań, teren przystani, wyposażenie techniczne

1. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:

a. bazy lokalowo - technicznej Klubu,

b. portu jachtowego,

c. bazy szkoleniowo- sportowej,

d. ośrodka życia klubowego i kulturalnego.

2. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren znajdujący się pomiędzy drogą publiczną a drogą techniczną sąsiadującą bezpośrednio z jeziorem. Terenem przystani są również pomosty i kładki odgrodzone bramkami wejściowymi.

 

§ 3. Przepisy porządkowe przystani

1. Teren przystani jest terenem zamkniętym.

2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod dozorem opiekunów prawnych.

3. Nieograniczone prawo przebywania na przystani mają członkowie Klubu Żeglarskiego i członkowie najbliższej rodziny (żona, mąż, dzieci) oraz osoby zaproszone.

4. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom i poleceniom Kierownika Przystani lub członków Zarządu Klubu.

5. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków, przystani i pomostów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez zgody Kierownika Przystani jest zabronione.

6. Kąpiel na terenie przystani jest zabroniona.

7. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu oraz wód jeziora.

8. Biwakowanie i rozpalanie ognisk dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Przystani.

9. Psy mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właścicieli, prowadzone na smyczy lub w specjalnie odgrodzonych strefach i kojcach. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na przystani.

10. Parkowanie samochodów na terenie klubu może odbywać się wyłącznie na własną odpowiedzialność właścicieli i w miejscach do tego wyznaczonych przez Kierownika Przystani. Klub Żeglarski nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie parkowania na terenie klubu.

11. Wędkowanie z pomostów i zacumowanych łodzi jest niedozwolone.

 

§ 4.  Cumowanie jachtów i łodzi

1. Prawo korzystania ze stanowisk cumowniczych przy kei mają członkowie klubu, właściciele lub użytkownicy jachtów i łodzi, którzy do 15 kwietnia każdego roku zapłacą opłatę portową za cały sezon z góry, przed zwodowaniem jachtu. W uzasadnionych przypadkach, po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd, dopuszczalne jest rozłożenie tej wpłaty na raty.

2. W terminie do 30 września należy zgłosić Kierownikowi Przystani zamiar składowania jachtu lub łodzi na terenie przystani w sezonie zimowym oraz opłacić należność za składowanie przed wyjęciem jednostki z wody.

3. W czasie zimowania jachty i łodzie na koziołkach lub przyczepach należy ustawiać
w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Przystani.

4. O miejscach cumowania jachtów decyduje Zarząd, który przy wyznaczaniu stanowiska uwzględnia:

a. rodzaj, wielkość i zanurzenia jachtu,

b. terminowość opłacania składek i innych opłat,

c. aktywność w klubie, uczestniczenie w spotkaniach i imprezach integracyjnych.

5. Przydzielonego stanowiska nie wolno odstępować innym osobom.

6. Wykaz przydzielonych stanowisk Zarząd podaje do wiadomości przed wodowaniem jednostek.

7. Dysponentem stanowiska jest Zarząd Klubu, w imieniu, którego działa Kierownik Przystani.

8. W przypadku nie zajęcia, mimo wniesionej opłaty, lub czasowego zwolnienia stanowiska (np. wakacje) Kierownik Przystani ma prawo tymczasowo przydzielić wolne miejsce innemu użytkownikowi.

9. Wodowanie jednostek pływających może nastąpić po uprzednim przygotowaniu przydzielonego stanowiska cumowniczego.

10. Boja cumownicza musi być ustawiona w osi stanowiska i dobrana stosownie do wielkości łodzi.

11. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Przystani ma prawo dokonać zmiany przydziału stanowiska w trakcie sezonu, a armator jest zobowiązany do przestawienia łodzi wraz z boją. Jeżeli zmiana przydziału stanowiska nie będzie odpowiadać armatorowi to może on odwołać się do Zarządu Klubu. Decyzja Zarządu jest decyzją ostateczną. Jeśli armator nie zgadza się z podjętą decyzją może zrezygnować z cumowania na przystani, a opłata w kwocie proporcjonalnej do wykorzystanego czasu, zostanie mu zwrócona.

12. Jachty i łodzie osób niebędących członkami Klubu, mogą cumować na czas postoju do pomostów i nabrzeży przystani jedynie za zgodą Kierownika Przystani i w miejscu przez niego wyznaczonym.

13. Klub Żeglarski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w okresie cumowania i składowania jachtów i łodzi na terenie przystani.

14. Łodzie należy cumować prostopadle do pomostu z wykorzystaniem amortyzatora gumowego lub sprężyny w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.

15. Każdy jacht i łódź powinny mieć wyłożone, co najmniej po 2, odpowiednie dla swoich gabarytów odbijacze na każdej burcie.

16. Jednostki zacumowane w niewłaściwym miejscu lub w sposób niezgodny z powyższymi zasadami mogą zostać odholowane, w inne przeznaczone do tego celu miejsce.

17. Zabronione jest pozostawianie w wodzie luźnych cum i lin przymocowanych do pomostu lub boi.

18. Za szkody powstałe wskutek manewrowania na przystani, kolizji, zerwania się jednostki pływającej z cum, działania żywiołu lub innego przypadku, odpowiedzialność ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował lub do których dopuścił przez swoją niestaranność.

19. Osoba odpowiedzialna za szkody jest zobowiązana do niezwłocznego dokonania naprawy.

 

§ 5. Prawa, przywileje i obowiązki członka Klubu

1. Członkowie Klubu Żeglarskiego mają prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu pływającego będącego własnością lub w dyspozycji klubu oraz z pomieszczeń i urządzeń klubowych, w tym:

- klubowej kuchni, łazienki, grilla, altany oraz innych urządzeń i sprzętu klubowego.

2. Członek klubu ma prawo do bezpłatnego goszczenia na terenie klubu i przystani swojego współmałżonka, własnych dzieci i rodziców. Członek klubu, który nie ma lub nie zaprasza do klubu najbliższej rodziny, zaproszonych gości wpisuje do książki dyżurów klubowych.

3. Każdy członek klubu ma możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach żeglarskich na warunkach preferencyjnych oraz:

- doskonalenia umiejętności żeglarskich pod komendą doświadczonych skiperów,

- uczestniczenia w spotkaniach z żeglarzami dzielącymi się doświadczeniami z rejsów, pokazach filmów, fotografii, autorami książek, sportowców, a także organizować tego typu imprezy z własnej inicjatywy.

4. Klub umożliwia swoim członkom prowadzenie remontów i konserwacji sprzętu pływającego na terenie ośrodka oraz korzystania z narzędzi i urządzeń będących własnością klubu. Prace te wymagają jednak zgłoszenia do bosmana lub Zarządu.

5. Członek klubu nie może prowadzić działalności zarobkowej poprzez wypożyczanie łodzi własnych, klubowych, szkoleń i innych usług płatnych z wykorzystaniem przystani i terenu klubu.

6. Klub oferuje ponadto:

- bezpłatne parkowanie samochodów,

- dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie klubu i przystani,

- zamieszczanie na klubowych stronach www własnych informacji, fotografii i filmów,

- wypożyczanie sprzętu ratowniczego, asekuracyjnego i rekreacyjnego.

7. Członkowie klubu, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w Statucie Stowarzyszenia, Regulaminie zatwierdzonym przez Walne Zebranie oraz załączonym do niego Cenniku – podlegają następującym sankcjom:

- upomnieniu ustnym,

- upomnieniu pisemnym,

- ostrzeżeniu na piśmie,

- zawieszeniu w prawach członka ze skutkiem natychmiastowym lub odroczonym,

- po ewentualnym negatywnym rozpatrzeniu przez Zarząd wniesionego odwołania, wykluczenie ze Stowarzyszenia.

8. Członkowie klubu, którzy nie stosują się do zaleceń, postanowień i sugestii adresowanych do konkretnej osoby lub osób, działającego w oparciu o Statut i Regulamin - Zarządu, Komandora działającego z pełnomocnictwa Zarządu i Kierownika Przystani, podlegają takim samym sankcjom, jak te wyszczególnione w paragrafie 5 punkt 7.

9. Do wyegzekwowania nierealizowanych zaleceń oraz nałożonych kar, zobowiązani są kierownicy sekcji i osoby wyznaczone przez Zarząd.

10. Każdy członek Klubu ma prawo odwołać się od nałożonej kary wnosząc na piśmie swoje argumenty na posiedzenie Zarządu Klubu.

11. Przewodniczący - Komandor Klubu, Wiceprzewodniczący - Wicekomandor, członek Zarządu, kierownik sekcji gospodarczej, kierownik sekcji technicznej, kierownik sekcji organizacyjnej, nie podlegają obowiązkowi odpracowania wyznaczonych godzin i dyżurów klubowych. Podsumowania pracy Zarządu dokonuje Walne Zebranie. W przypadku negatywnej oceny pracy kierowników sekcji, Walne Zebranie ma prawo nakazać zapłacenie nieprzepracowanych godzin.

 

§ 6. Przepisy dotyczące żeglugi

1. Prowadzący jednostkę pływającą jest odpowiedzialny za:

a. zapewnienie na jachcie środków ratunkowych w ilości nie mniejszej niż liczba osób pływających na jachcie,

b. zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego jachtu,

c. porządek i dyscyplinę na jachcie,

d. skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,

e. szkody wyrządzone w czasie żeglugi innym użytkownikom.

2. Prowadzący jacht ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie i zdrowie załogi prowadzonego przez siebie jachtu, również wtedy, gdy oddaje ster w ręce członka załogi.

3. Żeglowanie na akwenie wokół pomostów ze względu na bezpieczeństwo innych jednostek i osób przebywających na przystani, powinno być ograniczone wyłącznie do niezbędnych manewrów; wyjątek stanowią uczniowie szkółki żeglarskiej, jednakże trening może się odbywać jedynie pod ścisłym nadzorem trenerskim.

4. Jachty osób niebędących członkami Klubu mogą cumować do pomostów przystani jedynie za zgodą Kierownika Przystani. Kierownik Przystani może nie udzielić zgody lub ją cofnąć właścicielowi, jeżeli nie przestrzega on Regulaminów klubu lub stan techniczny jednostki stanowi zagrożenie dla otoczenia.

5. Żeglarze, którzy wyrządzili szkody na terenie przystani w następstwie kolizji, działania żywiołu lub innego przypadku, zobowiązani są zgłosić to Kierownikowi Przystani i niezwłocznie dokonać naprawy lub zapłacić za wyrządzone szkody.

6. W obrębie przystani i kotwicowiska Klubu obowiązuje zakaz wytwarzania wysokiej fali, dotyczy to w szczególności jachtów motorowych i skuterów. Osoby niestosujące się do niniejszego zakazu mogą zostać pozbawione prawa korzystania z przystani.

 

§ 7. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

I. Pożar

1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie powiadomić jednostkę straży pożarnej oraz Kierownika Przystani lub członków Zarządu i przystąpić do gaszenia przy pomocy dostępnych środków.

2. Na przystani powinny znajdować się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan, ilość i rozmieszczenie odpowiada Kierownik Przystani.

3. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym umieszczone są numery telefonów alarmowych oraz telefon Kierownika Przystani, w którego dyspozycji powinny pozostawać telefony pozostałych członków Zarządu.

4. W budynkach klubowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Prace spawalnicze i inne wymagające używania otwartego ognia muszą być wykonywane pod nadzorem Kierownika Przystani i według zasad zawartych w instrukcji p. poż.

 

II. Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie

1. Klub dysponuje urządzeniami i środkami ratowniczymi w tym m.in. kapokami, kamizelkami, kołami ratunkowymi, tyczami i bosakami oraz motorowymi łodziami asekuracyjno - ratunkowymi.

2. W przypadku zagrożenia na wodzie np. bardzo trudnych warunków atmosferycznych, awarii, kolizji, wypadku – Kierownik Przystani na wezwanie telefoniczne lub inne, ma obowiązek użyć wszystkich dostępnych środków w celu udzielenia pomocy.

3. Środki ratownicze powinny być rozmieszczone na pomostach w ilości określonej przepisami, a łódź przygotowana do natychmiastowego użycia. Środki te pozostają pod nadzorem Kierownika Przystani.

 

III. Ochrona środowiska

1. Na przystani obowiązuje zakaz:

a. wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,

b. spalania silnie dymiących substancji,

c. mycia samochodów.

2. Odpady należy segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystani.

3. Każdy z członków klubu jest zobowiązany uniemożliwić jakiekolwiek czynności i działania prowadzące do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i powiadomić o zaistniałym fakcie Kierownika Przystani, który może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.

 

§ 8. Cennik

1. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik Klubu Żeglarskiego Pogoria IV przyjęty przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ogólne.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie i obowiązuje od 20.06.2020 roku.

 

Zarząd

 

error: www.pogoria4.org.pl